راجع به ما

حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.  ( يوحنا فصل 8 آيت 32 )

باز دید کنندۀ عزیز!
اجتماع مسیحیان افغان، افتخار این را دارد تا یکی دیگر، از خدمات مسیحی را به هموطنان گرامی خود ارائه دهد.
ما دست اندرکاران مجلۀ حقیقت، متشکل از ایمانداران مسیحی افغان هستیم و به این حقیقت معتقد هستیم که، خداوند آنطوریکه اراده مقدس او است از ما برای جلال  نام خود در بین افغان های عزیز استفاده می نماید. عیسی مسیح میفرماید: « پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدرو پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید كه همۀ چيزهايی را كه به شما گفته ام انجام  دهند ….» (انجیل متی 28: 21-20)
مجله حقیقت،  یک مجله مسیحی بوده که، با رسالت اعلام  پیام حقیقت عیسی مسیح  شکل گرفت، و با فیض و برکات  بی پایان خداوند، خدمات  مسیحی خویش را به انجام میرساند . رسالت این مجله، طوریکه از نامش پیداست ایجاب می کند که حقیقت نجات عیسی مسیح را  اعلام کنیم.
ما به این باور هستیم که حقیقت، قدرت دارد که انسان را از بند گناه و جهل آزاد سازد. عیسی مسیح میفرماید: »اگر مطابق تعالیم من عمل كنید، در واقع پيرو من خواهيد بود و حقیقت را خواهید شناخت حقیقت شما  را آزاد  خواهد كرد.»(انجیل یوحنا 8: 31 و32)

Haqiqat– Afghan Christian magazine