لبخند

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود