به آسمان نگاه کن

Hemalبه یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن. کسی هست که عاشقانه تو را می بیند و منتظر توست.
اشکهای تو را پاک می کند و دستهایت  را صمیمانه می فشارد. تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت.
و اگر باور داشته باشی می بینی ((ستاره )) ها هم با تو حرف می زنند. باور کن که با او هرگز تنها نیستی.
فقط کافیست عاشقانه به آسمان نگاه کنی.