راست و صادق

محبتبرای  کسانی که به ما باور دارند، ثابت کنیم که درباور کردن به ما حق به جانب هستند. برای کسانیکه پریشان هستند، تشویق کننده باشیم و برای کسانیکه در رنج هستن، قوت قلب باشیم. دوستدار همه باشیم، بدون اینکه یکه تاز باشیم. بخشنده باشیم، بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشیم. با فروتنی ضعف ها و ناتوانی های خود را قبول کنیم. مسولیت خود را با پیشانی باز قبول کنیم و با محبت کردن به همه پیش برویم. به سخنی که می زنیم عمل کنیم و با همه راست و صادق باشیم. اگر این  اعمال ها  را در خود می بینیم آدم با شخصیتی هستیم، اگر از این لحاظ کمبودی ها و ناتوانی های داریم، خوب است که آنها را  در خود پروش دهیم. خوب گفتند که «ماهی را هر وقت که از آب بگیرید تازه  است.» ما هم اینکار را نمایم.