لاره د مسیح

لاره مسیخلاره د مسیح ده، کړاونه امتحان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
دغه لار زمونږ نه قرباني د سر او ځان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
اوسي مسیحیان پکې
ښه ایمانداران پکې
ښه ایمانداران پکې
پورته په اوږه دا د صلیب عظیم نشان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
لاره د مسیح ده، کړاونه امتحان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
دغه لار زمونږ نه قرباني د سر او ځان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
ځو ټول د سینا په لور
هم د جلجتا په لور
هم د جلجتا په لور
مونږ نه د صلیب نشان لوړ په ټول جهان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
لاره د مسیح ده، کړاونه امتحان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
دغه لار زمونږ نه قرباني د سر او ځان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
دا دی د متی آواز
دا دی د لوقا آواز
دا د یوحنا آواز
ځان ته د پولس په شان رهبر حکیم انسان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
لاره د مسیح ده، کړاونه امتحان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
دغه لار زمونږ نه قرباني د سر او ځان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
مینه او ایمان غواړي، مینه او ایمان غواړي
شاعر (جمیل ابراهیم)