مسیح نه کربانېږو

14مسیح نـــــــــه کربانیــــــــږو پــــــــــه مینه روانیــــــــــږو
ټول یوســـــــــئ ایمانــــــدارو لـه خدای ســــــره وصلیــــږو
بریامـــــو ده پـــــه بــــــرخه مسیــــــح په لاره څـــــــرخه
دا لاره د نجـــــــــــــــــات ده راکــــړې لــــــه ښه اړخــــه
یــــــــه خدایـــــه مهربانـــــه ستــــــــا لاره ښــــــه ودانـــه
بې برخـــــــــې پاتې نســــــې لـــــــــه خدای ســـــره روانه
کــــرباندې سمــــه خدایـــــه مـــــوږ غـــواړو لتا رایـــــه
میـــن خو درتــــه ګـــران دي ایمــــان ســــــره موږ پایــــه
خپل ځان ته مې چې څــارم هـــم ورونو ته یـــې غواړم
دا شــــــان د ورورولـــي ده عمـــل له خدایــــه غــــواړم
له خــــــــدایه ارزانــــــي ده یــو بل ســـــــره په مرستــــه
ښـــــه لار د خــوشــــالي ده پـــــــــه مینه ورســــــــره یم
یــــــــه خدایه تاســـــــــره یم لـــــــه تاسره یــــــــو ځـــای
بــې غمــــــــه آسوده یــــــــم
( پاینده خان )