« پس کلام جسم گشت و همانند انسان در میان ما جای گرفت. جلالش را دیدیم ـ شکوه و جلالی شایستۀ پسر یگانۀ پدر و پُر از فیض و راستی.» ( انجیل یوحنا، بخش نخست ، آیت 14)
گل محترکعید زاده شدن عیسی مسیح و سال 2016 میلادی را به همۀ شما عزیزان شادباش و تهنیت میگوییم، برای خودتان و خانواده های تان سال پر از خوشی فیض و بخشایش آرزو میکنیم.