تا که عیسی برفراز دار گشت
دار عیسی مظهر اسرار گشت
شعله ای شد در میان جان ما
آفتاب روز گار تار گشت
(قراچه داغی)