گرانو هیواد والو

عیسی مسیح چه فرمایلی دی: ” زه قیامت او ژوندون یم.“ او په رښتیا سره چی هغه
قیامت او ژوندون دی. لکه څرنګه چی عیسی مسیح د عبادت ځای مشر ته وویل :“ مه
ویریږه خو ایمان لره.“ نو که څوک پرعیسی مسیح باندی ایمان ولری. هغه په عیسی
مسیح کښی د تل ژوندون حاصلوي. عیسی مسیح فرمایی: ”زه قيامت يم او زه ژوندُون يم. که څوک په ما ايمان لرى که هغه مړ هم شى نو هغه به بيا ژوندی وى “ ( یوحنا 25:11)