ایمان ما مبتنی بر مرگ و قیام عیسی مسیح است‌. عیسی مسیح به‌خاطر ما جان خود را داد و از مردگان برخاست تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی تازه را بدست آوریم‌