اولین قدم به سوی عیسی مسیح

اولین قدمخدادر کنار ودر اطراف تواست،
او با محبت به طرف تو مینگرد،
دروازۀ قلب خود را بر روی او باز کن
او داخل قلب تو میشود،
او تو را نجات میدهد
اگر این را بپذیری که نجات فقط توسط مسیح میسر است
پس اینطور دعا نمایید:
ای خداوند، پدر آسمانی، من را کمک کن که بتوانم تو را بهتر بشناسم
تو را به زندگی ام دعوت میکنم
گناهان من را در نام عیسی مسیح ببخش
و من را از گناه آزاد کن
و من را با روح القدس خود پر کن
محبت خود را به من جاری نما
به من آرامش ببخش
به من شادی وخوشی اعطا نما
ای خداوند مرا به فرزندی خود قبول نما
تو پدرم باش برای همیشه
به تو توکل کرده، به عنوان نجات دهنده،
تا آخر عمرم از تو پیروی می کنم
این دعا را در نام عیسی مسیح میطلبم

آمین