عکس

نوروز تان مبارک

Advertisements

زندگی مسیحی

   وقتی که یک شخص با عیسی مسیح متحد شد او روحاً تغییر میکند و پیرو مسیح شده و زندگی مسیحی را آغاز میکند، او مکلف به انجام دادن مراسم مذهبی، مثل هر روز چند دفعه عبادت کردن و یا روزه گرفتن نمیباشد. پیرو مسیح به این هم مکلف نمی باشد که مثل عیسی مسیح لباس بپوشد و یا سر وضع ظاهری خود را  هم شکل او نماید  و یا ظاهراً از لحاظ تاریخی کار های را که عیسی مسیح انجام داده بود او هم انجام بدهد. نخیر زندگی پیرو مسیح به این منوال نمی باشد.
زندگی پیرو مسیح طوطی وار حفظ نمودن و یا بیان نمودن فرموده های عیسی مسیح هم نیست. زندگی پیروی مسیح در حقیقت تقلید نمودن عیسی مسیح نیست، بلکه ظهور زندگی او در عادت و اعمال ما و یا به صورت کل در زندگی ما است. پولس رسول، عیسی مسیح به قرنتیان نوشته می نماید: «بدن های فانی ما دایماً داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زنگی عیسی در بدن های ما نیز ظاهر شود. بلی، در تمام دورۀ زندگی خود همیشه به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود.» (۲قر ۴: ۱۰، ۱۱). پولس رسول در این چند جمله دو بار تکرار می نماید«  تا زندگی عیسی در بدن های ما نیز ظاهر شود، تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود»
زندگی پیرو مسیح ظاهر شدن زندگی عیسی مسیح، در بدن های ما و یا در جسم فانی ماست. به جز این دیگر چیز نمیتواند باشد. ظاهر شدن زندگی عیسی مسیح در زندگی ما، مثل پیوند شدن روح عیسی مسیح در روح ماست.
ما به تنهایی و قدرت خود نمیتوانیم که در مسیح  رشد نمایم و ثمر دهیم و زندگی او در زندگی ما ظاهر شود. عیسی مسیح در این راه به ما کمک می نماید و به ما قوت می دهد تا ما  اینکار را انجام بدهیم.
عیسی مسیح وعده داده می فرماید:« وقتی روح القدس به شما نازل شود قدرت خواهید یافت. یا پولس رسول در باره پیرو مسیح شدن خود به افسسیان شهادت داده میگوید من مطابق عطیۀ فیض خدا و در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.»( افسسیان 3: 7 )
عیسی مسیح نگفت، شما کوشش نماید  و زحمت بکشید خود را  قوی نماید  تا به شاهدان من تبدیل شوید، بلکه عیسی مسیح میگوید  وقتیکه روح القدس به شما نازل شود این قدرت را پیدا می کنید. این فرمودۀ عیسی مسیح  بسیار سریع در زندگی ایمان داران به ثبوت رسید. ایمان داران که بعد از گرفتار شدن و مصلوب شدن عیسی مسیح خود را از چشم مردم پنهان می نمودند با نزول روح القدس  به آنها، به واعظین و شاهدان بی ترس عیسی مسیح تبدیل شدند. پولس رسول هم به زبان خود این را  شهادت داده میفرماید:  در اثر فعالیت قدرت او خدمتگزار انجیل شدم.
روح القدس که در آن وقت به ایمان داران قدرت بخشید، فعلا هم روح القدس در پیروان عیسی مسیح کار می نماید و وسیلۀ قوت شان میشود.
عیسی مسیح می خواهد که ما را از روح خود سرشار نماید و عادت و رفتار ما را کنترول نماید  تا زندگی او در ما ظاهر شود. ای سرشار شدن از روح عیسی مسیح و  ظاهر شدن زندگی او درما، مثل نشان دادن احساسات، مثل دیوانه شدن، یا مثل خمار شدن یا حتماً گفتن کلمات خاص نیست. بلکه ظاهر شدن میوه های روح عیسی مسیح در زندگی انسان است. پولس رسول این میوه ها را به ایمان داران غلاطیه می نویسد که : ثمرۀ که روح القدس به بار می آورد: محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است. (غلاطیان ۵: ۲۲، ۲۳)
با پیوند شدن روح عیسی مسیح در روح ما، ثمر زندگی ما هم دیگر دشمنی، فریب، نافرمانی، خیانت، غرور نیست، بلکه محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، خیر خواهی، وفاداری، فروتنی خویشتنداری است.
ما این زندگی مسیحی را و این میوه های او را با تقلید کردن و یا کاپی نمودن از عیسی مسیح حاصل نمی دهیم، بلکه این ثمر زندگی کردن عیسی مسیح در ما است.
اگر زندگی مسیحی ما و یا عزیزان دیگر این میوه ها را نداشته باشد بدین معنی است که روح مسیح در ما زندگی نمی نماید.
هیچ کس نمی تواند با یک عمل ظاهری پیرو مسیح شود. برای پیرو مسیح شدن هیچ کس به کدام کار فوق العاده هم ضرورت ندارد. تمام کارهای ضروری برای نجات یافتن ما  را عیسی مسیح انجام داده.  است، عیسی مسیح بهای گناهان ما را که مرگ بود بر روی صلیب پرداخت. ما صرف باید این کارهای فوق العاده عیسی مسیح را که در صلیب انجام داد قبول کنیم و به او اجازه بدهیم که در ما زندگی کند در این صورت ما میتوانیم که پیرو مسیح شویم.
وقتیکه پیرو مسیح شدیم ما به انجام دادن کدام اصول و مقررات خاص نمی شویم که باید آنها را  عملی کنیم. فقط اجازه بدهیم که عیسی مسیح حاکم و فرمانروا قلب ما باشد و به روح القدس اجازه بدهیم که در زندگی مسیحی ما ثمر بدهد.
از خداوند می خواهم که شاخه های درخت زندگی تان پر از میوه های روح خدا باشد.

نمک جهان

   عیسی مسیح کسانیکه از خدای حقیقی پیروی می کنند آنها را به نمک در این دنیا تشبه می کند. یک قاشق نمک یک غذا را  خوشمزه می نماید اما به شرط اینکه واقعاً نمک شوری داشته باشد. پیروان خدای حقیقی هم لازم است در محل که زندگی می نمایند، در محل که کار می نمایند، در جای که  درس می خوانند و یا با تیمی که سپورت می کنند، تاثیر خود را داشته باشند . اگر اینطور نباشد پیرو بودن خدای حقیقی بی مفهوم می شود، عیناً مثلیکه نمک شوری خود را  از دست داده باشد.  اهمیت نمک در شور بودن و قدرت میکروب کش بودن و پاک کننده بودن آن است . اگر این خواص را نداشته باشد بی ارزش است. یک شاعر چه زیبا سروده است:
هرچه بگندد نمکش می زنن + وای از آن روز که بگندد نمک
عیسی مسیح میفرماید« شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود.» ( متی 13:5)
این آیه بسیار زیبا و  با معنی است.  اگر شما کدام وقت نان بی نمک نوش جان نموده باشید ، حتماً گقتید که این بسیار بی مزه است.
وقتیکه عیسی مسیح میگوید  که شما نمک جهان هستید، این مفهوم آرائه می نماید  پیروان حقیقی عیسی مسیح مزه جهان هستند.
در گذشته مردم بیبضاعت  به نمک دسترسی نه داشتند، اگر  کدام روز آنها در باره شاه غذای با نمک میخوردند. آنها  میگفتند: که ما مدیون شاه هستیم
ما که نمک پادشاه پادشاهان را خوردیم مدیون عیسی مسیح هستیم  که ما را مزه جهان نموده است.
دنیا ما در آن زیست می نماییم مانند گوشت است و خراب و فاسد شدنی است، در جهان شر وجود دارد. انسانها از خدا نافرمانی می‌کنن، مانند گوشت فاسد می‌شوند. ما پیروان ن مسیح در این جهان مثل نمک استیم که ده بسیاری اوقات به صورت صلح آميز مانع فاسد شدن میشویم. از همین سبب است که  عیسی مسیح پیروان خود را  نمک جهان مینامد

میلاد عیسی مسیح مبارک

    میلاد عیسی مسیح  و سال نو 2019 میلادی را به شما عزیزان تبریک میکوییم. دعای ما این است که سال پر از برکت و از شادی را در پیش رو داشته باشید و کریسمس امسال برکات عیسی مسیح را برای شما و خانواده تان به ارمغان بیاورد، تا شادی فرشتگان را حس کنید که می سراییدند و اعلام میداشتند که اینک صلح میتوانند بر زمین حکمفرما شود، تا قدرت دگرگون کننده عیسی مسیح را در زندگی خود مشاهده کنید.
عیسی مسیح زمانی چشم به جهان گشود که دنیا غرق در گناه و غرق جنگ و ستیز بود. مسیح صلح وآزادی را به میان مردم آن دوران آورد. عیسی مسیح ظهور کرد که ریشه گناه و جنگ و خون ریزی را از بن بر کند، انسان را با خدا آشتی دهد و برادری و برابری را جایگزین ظلم و جنگ بکند.
عیسی مسیح هرگز شمشیر نکشید که مرمان جهان را به زور پیرو خود نماید ولی بیشتر ازهرشخص دیگری، مردم جهان ازاو پیروی کردند. عیسی مسیح هرگز برای خود لشکر و قوای نظامی تشکیل نه داد و خود جنگ نکرد ولی بیشتر ازهر شاهنشاه جهان، دنیا را تسخیر کرد.

دوستان، ما در آستانه پایان سال 2018 هستیم، خدا را سپاس که به ما فیض بخشید تا
به مدت ده سال مجله حقیقت را چاپ و نیز از طریق ویب سایت نشر نماییم. اجازه دهید
ز همه دوستان و عزیزان که ما را با نوشتن مقالات و ا شعار شان و همچنان در امور
فنی یاری داده اند و نیز آنعده دوستانی که با ا رسال ایمیل های شان باعث تشویق ما شده
اند ابراز سپاس و قدر دانی نماییم. خداوند شما عزیزان را برکت دهد

گرانو هیواد والو

عیسی مسیح چه فرمایلی دی: ” زه قیامت او ژوندون یم.“ او په رښتیا سره چی هغه
قیامت او ژوندون دی. لکه څرنګه چی عیسی مسیح د عبادت ځای مشر ته وویل :“ مه
ویریږه خو ایمان لره.“ نو که څوک پرعیسی مسیح باندی ایمان ولری. هغه په عیسی
مسیح کښی د تل ژوندون حاصلوي. عیسی مسیح فرمایی: ”زه قيامت يم او زه ژوندُون يم. که څوک په ما ايمان لرى که هغه مړ هم شى نو هغه به بيا ژوندی وى “ ( یوحنا 25:11)