شکوفایی بهاری

درخت را نگاه کن که چگونه خزان  فخرش را می‌گیرد و او را عریان می‌کند، اکنون تهی است‌، خالیست از هر چه که به آن می‌بالید.
حال ای انسان زمینی تهی شو از تمام افتخارات دنیوی‌. چرا که مسیح هیچگاه تو را اینگونه پذیرا نیست‌. ریزش آرام آرام برگ درختان را نگاه کن، آیا این تصویری نیست برای ما! تا یاد بگیریم که باید تهی شد، خالی شد از تمامی ضعف‌ها، از تمامی گناهان‌، از تمامی اشتباهات‌.
بلی باید سخت شد باید همچون درخت شد. نگاه کن که  یکه و تنها سرمای زمستان را تحمل کرد. حال نوبت توست که این سرمای بیابان زندگیت را تحمل کنی‌.
آیا هیچ فکر کرده‌ای که این درخت‌، این نشانه قدرت خدا، با تو سخن می‌گوید بلی با تو. به تو می‌گوید:“ قوی باش‌، تحمل کن چرا که خداوند با روحش و با نفس مسیحایش ترا شکوفا خواهد کرد. پس اعتماد کن در هر بیابانی که هستی بدان شکوفایی بهاری در انتظارت نشسته‌ است“

Advertisements

مسیح نجات دهنده

   ”پس کیست که بتواند آنها را محکوم سازد؟ مسیح عیسی کسی است که مُرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت میکند!“ ( رومیان 34:8)
عظیم ترین نتیجۀ عذاب و مرگ عیسی مسیح این است:“ پس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی بسر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد“ ( رومیان 1:8) ” در پیوستگی با مسیح ” بودن به این معناست که بواسطۀ ایمان به مسیح رابطۀ شخصی با او داریم.  ایمان به مسیح ما را با او یکپارچه می سازد، در این یکپارچگی ما با مرگ او یکی شده، چون در مرگ او با او یکی می شویم بنابراین در همه چیز ها با او یکی می شویم.
این ایمان ما نیست که در حضور خدا، ما پسندیدۀ او می گردیم. بلکه مسیح است. ایمان ما را با مسیح متحد ساخته از اینرو گویی نیکی مطلق او از آن ما است.  ”خوب میدانیم که هیچ کس با اجرای احکام شریعت در حضور خدا عادل شمرده نمیشود بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده میشود. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیلۀ ایمان و نه با اجرای شریعت عادل شمرده شویم. نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند عادل شمرده شود.“ (غلاطیان 2 : 16 ). ما از اینکه  ایمان به عیسی مسیح آورده ایم، از اینرو عادل محسوب شده ایم. پس سوال پیدا میشود چه کسی اینجا محکوم شده است.
استدلال این جواب آسان است. هیچ کس! درست در همین زمان است که هر جان مضطربی به صلح و آشتی
با خدا نیاز دارد. کسی که می‌داند رابطۀ مسالمت‌آمیزی با خدا دارد، جانش در آرامش است. بخاطر فدیه‌ای که عیسی مسیح داد، ما ايمانداران به او، از صلح و آشتی با خدا برخورداریم. او بهايی را که برای رهايی ما از گناه ضروری است تماماً پرداخت کرده و حالا تنهاکافی است که شما شخصاً و قلباً به گناه نی گفته  و به او روی بیاورید. در این صورت نیک محسوب می‌شوید، زندگی جاوید می‌یابید و رابطۀ مسالمت‌ آمیزی با خدا پیدا می‌کنید. عیسی مسیح جریمۀ گناهان‌ ما را از طریق مرگ خود فراهم نموده است.
وقتیکه ما به مسيح رو آورديم و از راه ايمان با او متحد شدیم ، براساس کلام خدا در انجيل شريف، چند چيز درقلب و زندگي ما صورت می‌گيرد:
اول اینکه:  تمام گناهان ما آمرزيده و برطرف می شود، روح خدا در قلب ما ساکن می گردد ما تولد تازه و حياتی جديد در مسيح پیدا می کنیم.
دوم اینکه ، فرزند خدا گشته و از تمام مزايای فرزند خواندگی برخوردار خواهيم .
سوم اینکه، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شيطان آزاد می‌شويم.
چهارم اینکه ، از مرگ و هلاکت و جدايی ابدی از خدا رهائی يافته و صاحب حيات جاودان می‌شويم.
براساس انجيل شريف، در اتحاد با عيسی مسيح، می‌توانيم بوسيله ايمان و صبر، وعده‌های عالی و نيکوی خدا را که در کلام او ذکر شده، از آن خود سازيم.
اتحاد و یگانگی و پیوند با مسیح بنیاد زندگی مسیحی است. در اتحاد با مسیح است که ما میتوانیم نجات یابیم. دریافت برکات خدا فقط از طریق اتحاد و پیوند با مسیح در ما جاری میشود.
در اتحاد با مسیح ما از پارسائی مسیح برخوردار می شویم و این پارسائی جدا از مسیح  نیست، ما محکومیت خود را به مسیح می دهیم، و او پارسائی خود را بما میدهد.
در اتحاد با مسیح ، ما از قدوسیت مسیح برخوردار می شویم، انسانیت کهنه ما بر صلیب مصلوب میگردد، و انسانی نو پدید می آید و میتوانیم برای خدا ثمر بیاوریم.

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

از بهاران کِی شود سَرسبز سنگ؟
خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگ رنگ
سالها تو سنگ بودی دل‌خراش
آزمون را یک زمانی خاک باش

عیسی مجازات شد، تا ما بخشش را دریافت نماییم (اشعیا 53:‌۴و5).
عیسی مجروح شد، تا ما شفا را دریافت نماییم (اشعیا 53:‌۴و5)
عیسی که گناه را نشناخت‌، در راه ما گناهکار محسوب شد تا ما در وی عادل شمرده شویم (اشعیا 53:‌10 و دوم قرنتیان 5:‌21).
عیسی بخاطر ما متحمل مرگ شد تا ما در او حیات دریافت نماییم (عبرانیان 2:‌9).
عیسی بخاطر ما ملعون شد تا ما برکت را دریافت نماییم‌. (غلاطیان 3:‌13و 14).
عیسی بخاطر ما فقیر شد تا ما در دولتمندی او شریک شویم‌. (دوم قرنتیان 8:‌9).
عیسی بخاطر ما بی‌حرمت شد تا ما در جلال او شریک شویم‌. (متی 27:‌35 و 36).
عیسی بخاطر ما ترک و مردود شد تا ما در او پسندیده و مقبول پدر واقع شویم (افسسیان‌1:‌5 و6).
عیسی بخاطر ما با مرگ خود از زمین زندگان منقطع شد تا ما در او تا ابد با خدا یک شویم (اشعیا 53:‌8 و اول قرنتیان 6:‌17).
عیسی انسانیت کهنه ما را با خود مصلوب کرد تا از ما انسانی تازه بیافریند (رومیان 6:6 و کولسیان 3:‌9 و 10).

پیوند

   واژه فیض که ده کتاب مقدس به کار رفته است ترجمه واژه یونانی (چریس) می باشد. (چریس) در یونانی یعنی لطف آزادانه به شخصی نالایق. در کتاب مقدس نیز به معنای  لطف خدا به افرادی نالایق  است. بسیاری از مردم  معنی فیض و اعمال را  درست فرق کرده نمیتواند ، فیض و اعمال دو چیز کاملاً جداگانه است در انجیل شریف نوشته شده است: ” شخصی که کار میکند مزد میگیرد و مزد او هدیه به حساب نمیآید؛ بلکه حق او است که باید به او پرداخت شود ”( رومیان 4: 4 )درین آیه میخوانیم  وقتی کسی برای چیزی کار می کند، آن مزد که از کار دریافت میکند ، حق کار او است. بنابراین، این پاداش از روی فیض و به عنوان هدیه به او داده نشده است. زیرا که شخص برای آن کار کرده است و مستحق آن است. به همین طریق، وقتی کلام خدا می گویدکه چیزی از روی فیض به ما داده شده است  به  این مفهوم نیست که آن چیز به قسم هدیه داده شده است. چیزی که نه مستحق اش هستیم و نه برایش کاری کردیم.  پس بعضی چیز ها را ما  در اثر کار و زحمت خود بدست میاوریم و بعضی چیزا را ممکن است   هدیه واز طریق فیض بدست بیاوریم.  ولی این ممکن نیست که یک چیز را  هم  از طریق فیض و هم از طریق کار خود حاصل کنیم.
اگر یک چیزی از طریق اعمال بدست بیاید  پس نمیتواند که  از فیض باشد و یا بالعکس وگرنه فیض دیگر فیض نیست،  کلام خدا بسیار روشن است. بسیاری از ما وقتی کلام خدا را میخوانیم،  ما فکر می کنیم چیزی که می خوانیم باید معنی غیر از چیزی که نوشته شده داشته باشد  ما  باید بدانیم که کلام خدا چیزی را که میگوید که منظورش است و منظورش همان است که نوشته شده است .
اولین هدف خدا از نجات ما، این بود که نسلهای آینده، جلال فیض او را مشاهده کند.
هدف دوم خدا از نجات دادن ما تشویق نمودن ما به انجام کارهای نیکو می‌باشد. این مطلب را اشتباه نکنیم که ما کارهای نیکو انجام دادیم که نجات یافتیم. نخیر،   بلکه برای این که  نجات یافته‌ایم که کارهای نیکو انجام دهیم. ما به خاطر اعمال خوب ما نجات نیافته‌ایم، ولی چون نجات یافته‌ایم که کارهای خوب را  انجام بدهیم.
پولس،  رسول عیسی مسیح  میفرماید که خدا این کارهای نیکو را از قبل آماده کرده بود تا راه و روش در زندگی ما باشد.  به یک مطلب را  هیچ وقت در  فکر و ذهن تان جای ندهید که : من به وسیلۀ فیض نجات یافته‌ام و دیگر لازم نیست که کارهای خوب و شایسته انجام دهه. این دقیق است که نجات به وسیلۀ فیض به دست میاید ولی پس از نجات یافتن، باید ثمرات نجات را  به خدا تقدیم کنیم. به خاطر فیض خداست که حیات تازه دریافت کردیم  باید مانند انسانی جدید، زندگی تازه‌ای را شروع کنیم و برای خدا ثمر بدهیم و نام خدا را جلال دهیم.
چه چیزی خدا را جلال میدهد؟  ثمر ما خدا را جلال میدهد . خدا درست همانگونه که در مسیح جلال یافت ، در ما نیز یعنی توسط ثمرۀ ما جلال خواهد یافت به واسطه میوۀ ما، مخصوصاً محبت ما، مردم خواهند دانست که ما شاگردان مسیح می‌باشیم نجات توسط فیض و از طریق ایمان حاصل میشود. نجات از اعمال نیست! از سوی دیگر هم ایمان آوردن ما پایان کار نیست. باید به پیش رفته و چیزهایی را که خدا برای ما آماده  کرده است آنها را طلب کنیم و بگیریم  و ثمرات ما را به حضور خداوند بیاوریم. همانطور که عیسی مسیح گفت: “ هر درختی را از میوه اش می توان شناخت ” ایمان بدون عمل مرده است. ایمان بدون عمل، مانند بدنی است که روح نداشته باشد، بدن بدون روح مُرده است.  ما به وسیلۀ فیض و محبت خدا و از طریق ایمان نجات یافتیم. هیچ کس نمی تواند  با تکیه بر اعمال نیکو و انجام دستورات شریعت رضایت خدا را بدست بیا ورد واز داوری خدا نجات پیدا کند. ایمان حقیقی به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت به اثبات میرسد. کارهای نیکو نتیجۀ ایمان و ثمره نجات می‌باشد.
پس کارهای نیکو کدام است؟ اولین عمل مقبول ما اطاعت از احکام خداست. خدا از ما می‌خواهد که حکم عیسی مسیح را اطاعت کنیم عیسی مسیح فرمود: ” حکم من اینست که یکدیگر را دوست بدارید، همانطور که من شما را دوست داشتم.“  (یوحنا ۱۵: ۱۲).
بنابراین، ایمان واقعی همیشه به وسیلۀ اعمال محبت به اثبات می‌رسد. اگرکسی همسایۀ خود را  مانند خود محبت نماید، آن  وقت میتوان گفت که او به راستی ایمان دارد. پس ما به اساس  فیض ومحبت خدا نجات یافتیم .

تا که عیسی برفراز دار گشت
دار عیسی مظهر اسرار گشت
شعله ای شد در میان جان ما
آفتاب روز گار تار گشت
(قراچه داغی)

میلاد عیسی مسیح و سال نو میلادی مبارک باد

کریسمس و سال نو 2018 میلادی را به شما عزیزان تبریک میکوییم. دعای ما این است که سال پر از برکت و از شادی را در پیش رو داشته باشید و کریسمس امسال برکات عیسی مسیح را برای شما و خانواده تان به ارمغان بیاورد، تا شادی فرشتگان را حس کنید که می سراییدند و اعلام میداشتند که اینک صلح میتوانند بر زمین حکمفرما شود، تا قدرت دگرگون کننده عیسی مسیح را در زندگی خود مشاهده کنید.
عیسی مسیح زمانی چشم به جهان گشود که دنیا غرق در گناه و غرق جنگ و ستیز بود. مسیح صلح وآزادی را به میان مردم آن دوران آورد. عیسی مسیح ظهور کرد که ریشه گناه و جنگ و خون ریزی را از بن بر کند، انسان را با خدا آشتی دهد و برادری و برابری را جایگزین ظلم و جنگ بکند.
عیسی مسیح هرگز شمشیر نکشید که مرمان جهان را به زور پیرو خود نماید ولی بیشتر ازهرشخص دیگری، مردم جهان ازاو پیروی کردند. عیسی مسیح هرگز برای خود لشکر و قوای نظامی تشکیل نه داد و خود جنگ نکرد ولی بیشتر ازهر شاهنشاه جهان، دنیا را تسخیر کرد.