اهمیت صلیب و قیام مسیح

   ما پیروان عیسی مسیح  به مرگ و قیام عیسی مسیح بعد از مرگ ایمان داریم.
دلیل تولد عیسی مسیح، قربانی شدن او در  صلیب برای پرداخت تاوان گناهان ما بوده است.
عیسی مسیح بارها و بارها این را  تکرار کرد که او نجات دهنده و پاک کننده گناه های ما است .
قیام عیسی مسیح از مرگ ترس را برای همیشه نابود کرد. در کتاب مقدس نوشته شده است:»  ترس از مرگ را برای همیشه نابود کرد. و آن کسانی را که به سبب ترس از مرگ تمام عمر در بردگی به سر برده اند آزاد سازد.” ( عبرانیان ۲ : ۱۵ ) هم چنان کتاب مقدس به ما می گوید ،مرگ در گناه قدرت دارد. مرگ در گناه بر تمامی حیات انسان حکومت می کند. زیرا گناه در  تمام وجود انسان  حکومت دارد. مرگ ،تاریکی است، پایان است، مرگ ترس است.  زمانی که مسیح جریمۀ گناه ما را پرداخت کرد و گناه را در بالای صلیب با خون خود برای همیشه داوری کرد و سر شیطان را بر زمین زد نیش مرگ  کشیده شد. زمانی که مسیح از مرگ قیام کرد ترس از مرگ برای همیشه در کسانی که به او ایمان دارند نابود شد. زیرا او با قیام خود از مرگ، تضمین  حیات ابدی را بری ما داد.
عیسی مسیح، ما را نزد خدا عادل شمرد.” او بخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیش خدا عادل شمرده شویم.”( رومیان ۴ : ۲۵)
در کتاب مقدس نوشته شده است که قصد خدا در زندگی انسان عادل شمرده شدن انسان گناهکار است. اما این عادل شمرده شدن بدلیل وجود و سرایت زیاد تر و زیاد تر گناه در زندگی انسان، برای همه میسر نشد و نبوده و نخواهد بود. از این رو خدا بنابر فیض رایگان و محبت زیاد که به انسان داشت. فرزند روحانی خود عیسی مسیح  را قربانی گناه های ما کرد. با مرگ او گناه های ما را پاک کرد و با قیام او از مرگ ای فرصت را به انسان داد تا با ایمان آوردن  به عیسی مسیحِ  به حضور خدا عادل شمرده شوند.
عیسی مسیح به سبب گناهان ما تسلیم شد، عیسی مسیح بخاطر گناه های ما مصلوب شده، مزه مرگ و مجازات گناه های ما را به جای ما چشید. او مُرد تا ما زندگی کنیم، او مصلوب شد تا ما از مجازات گناه  ها آزاد شویم، او جرم ما را به  خود گرفت و در عوض ما مجازات شد.
عیسی مسیح به سبب عادل شدن ما از مرگ قیام کرد، او از مُردگان برخاست تا ما در حضور خدا عادل خوانده شویم. از این سبب است که خدا ما را عادل خواند، هدیۀ نجات و اجازۀ داخل شد در پادشاهی خدا  را دریافت کردیم. این است آن کار بزرگ و پر جلال عیسی مسیح  که برای خوشنودی خدا نمود.
قیام مسیح از مردگان در حیات روحانی پیروان مسیح بسیار زیاد نقش دارد. یک  پیرو مسیح از قیام عیسی مسیح استفاده نموده و به یک انسانی تازه و قیام کرده و حیات نو را دریافت می نماید. عیسی مسیح خود میفرماید که او قیامت و حیات است. قیامت  به تنهایی کدام معنی ندارد  اگر با خود حیات همراه نباشد و حیات معنی ندارد اگر از قیامتی بر نیامده باشد. ما با ایمان به عیسی مسیح  طبیعت کهنه و گناه الود خود را در صلیب او میخکوب کرده و زندگی نو را  آغاز میکنیم.
مرگ عیسی مسیح  در روی صلیب بود که  بشر نجات پیدا کرد و با نجات انسان عدالت خدا برقرار میشود و خدا از این کار عیسی مسیح خوشنود شد. بزرگ ترین کار عیسی مسیح مرگ او در روی صلیب بود که بزرگترین جلال را به خدا ‌داد.
عیسی مسیح در وقت مرگ خود چنین دعا کرد» ای پدر ساعت رسیده است؛ یعنی ساعت مرگ من رسیده است، پسر را  جلال بده  تا پسرت نیز تو را جلال بده« خدا اجازه داد تا عیسی مسیح مصلوب شده، سپس از مردگان برخیزد؛ به این ترتیب، خدا را جلال داد. در کتاب مقدس راجع به قیام عیسی مسیح نوشته است:» و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید«(اول قرنتیان فصل 15 آیۀ 17). چون مسیح از مردگان برخاست و به گناه و مرگ غلبه یافته است، پس او  قدرت دارد  که ما را از گناهان و مرگ نجات بدهد. قیام عیسی مسیح،  دلیل قوت او برای نجات ما می ‌باشد.
عیسی مسیح اولین کسی بود که از مردگان قیام کرد. از این جهت، پولس او را نوبر خوابید گان مینامد. چون او از میان مردگان قیام کرد، همۀ انسان های که به او ایمان دارند نیز از مرده گان قیام خواهند کرد. مسیح نوبر است و بقیۀ ایمانداران به تبعیت از او قیام خواهد نمودند.
عیسی مسیح به خاطر گناه های ما مصلوب شد تا ما نزد خدا رستگار شویم .پس اگر ما با مسیح بمیریم، با او نیز بخاطر زندگی تازه دو باره زنده میشویم. همان قسم که عیسی مسیح مصلوب شد و اول مُرد تا اینکه بتواند از مُردگان برخیزد، به همان قسم  ما نیز باید اول  نسبت به گناهان خود بمیریم  تا اینکه با وی زندگی روحانی را تجربه کنیم. بخاطر داشتن یک زندگی جدید روحانی، قبل از هر چیز، حیات گناهکار ما باید به مرگ سپرده شوه، طبیعت کهنۀ ما، از ما دور شود. بعد از آن باید ذهن و روح و فکر جدید  و روحانی را  به جای ذهنیت و طبیعت کهنه جای به جای کنیم
هدف از متحد شدن با مرگ  عیسی مسیح مُردن با  عیسی مسیح میباشد. مرگ خیلی دردناک میباشد. زندگی را ترک کردن کار آسانی نیست. ولی با توجه به تمام ای مسائل، پولس رسول به ما اطمینان میدهد  که اگر با مسیح بمیریم، »هر آینه در قیام وی نیز« با وی متّحداً قیام خواهیم کرد.
مصلوب شدن و رستاخیز عیسی قیمتی بود که برای گناهان ما پرداخته شد.  این به آن اشاره  مینماید که مرگ عیسی مسیح پرداخت تاوان تمام گناهان ما بود. اگر عیسی از مرگ قیام نمی کرد، پس خدا نمی توانست پیروزی خود را بر گناه بدست بیاورد.
اگر ما  به عیسی مسیح اعتماد کنیم و به  اوایمان بیاوریم ما از گناه آزاد میشویم زیرا زندگی ما  با خون عهد ابدی» شبان اعظم« که از مرگ برخاسته  برای ابد پیوند میشویم و ما نزد خدا رستگار میشویم.

رستاخیز مسیح


 
  مریم مجدلیه از پیروان عیسی مسیح بود. او هنگام به صلیب کشیدن عیسی مسیح، در محل حضور داشت و صبح روز یکشنبه به طرف قبر عیسی مسیح میرفت تا پیکر عیسی مسیح را با عطریات تدهین کند که با قبر خالی مواجه شد. او با غم و اندوه در مقابل قبر استاد خود نشسته بود. مرگ عیسی پایان امیدهای او بود. زیرا عیسی مسیح زندگی او را دگرگون نموده بود و به مریم مجدلیه زندگی نو و شخصیت  نو بخشیده بود. زندگی مریم مجدلیه بدون عیسی مسیح بی مفهوم بود زیرا بعد از عمری فلاکت و نگون‌بختی و ناکامی و تحقیر، کسی پیدا شده بود که مقام واقعی انسانیت را به او بازگردانده بود. اما اینک، امید او برباد رفته بود. عیسی مسیح مرده بود. چه کس دیگری میتوانست به او، شخصیت و امید و دلگرمی ببخشد؟ او نیز مانند تمامی پیروان عیسی مسیح، هرگز انتظار زنده شدن عیسی مسیح را نداشت. اما وقتی از قیام او مطلع شد، بسیار شاد گردید. ایمان او به عیسی مسیح اصیل بود. او بیشتر مشتاق باور کردن و اطاعت بود تا فهمیدن همه چیز. عیسی مسیح این افتخار را به او داد که اولین شاهد قیامش باشد و به او این ماموریت را داد که اولین پیغام قیام را به شاگردانش برساند.
عیسی قیام کرده‌، در همان روز اول قیام‌، به یک تعداد از شاگردانش ظاهر شد. آنان در خانه ‌ای گرد آمده بودند و از ترس رهبران یهود، درها را محکم بسته بودند. . اما عیسی قیام کرده ناگهان در میان ایشان ایستاد و فرمود: ”آرامش بر شما باد“ در مقابل ترس ایشان،‌ آنان را به آرامش و سلامتی دعوت کرد. او آرامش خود را به ایشان بخشید.
با دیدن و ملاقات نمودن با عیسی مسیح شاگردانش دگرگون شدند. ترس آنان برطرف شد و شجاعت جای آن را گرفت‌. قیام عیسی پاسخ تمام ترس ‌های انسان است‌.
اگر مرگ پایان زندگی نیست و اگر قدرتی بالاتر از مرگ وجود دارد و اگر زندگی بعد از مرگ‌، زندگی پر جلالی است‌، پس دیگر چرا باید ترسید؟ انسان از چیزهای زیادی می‌ترسد: ترس از گرسنه‌ ماندن‌، از دست دادن خانه و کاشانه‌، از دست دادن عزیزان‌، بیماری و درد جسمی‌، از دست دادن آبرو و اعتبار، و بالاخره مرگ‌! اگر عیسی زنده شده‌، یعنی اینکه نیرویی مافوق تمام این مشکلات بر زندگی بشر حکمفرما است‌. قیام مسیح پاسخ تمام این ترس‌ ها است. وقتی او به آن ده شاگرد ظاهر شد، توما در میان ایشان نبود. وقتی شاگردان گفتند که عیسی زنده شده را دیده‌اند، او باور نکرد.
یک هفته بعد، عیسی باز در میان شاگردان ظاهر شد. این بار تومای شکاک نیز حضور داشت‌. عیسی شک او را برطرف کرد. قیام عیسی امروز نیز می‌تواند شک‌ های انسان را برطرف سازد. شک به وجود خدا، شک به قدرت او، شک به وعده‌ های او، شک به محبت پدرانۀ او. کافی است که با عیسی مسیح  قیام کرده ملاقات کنیم‌. اطمینان و اعتماد جای شک و تردید و نا امنی‌ ها را خواهد گرفت‌.
قیام مسیح هر اشک و ترس و شک را ، ترس از ویروس کرونا را از وجود ما دور مینماید. بیایید پیام شادی‌بخش و امنیت‌ آفرین قیام مسیح را به آنانی که در غم و ترس و تردید بسر می‌برند برسانیم‌.

صلیب عیسی مسیح

  عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای نجات ما  قیام کرد.
پولس رسول عیسی مسیح میفرماید” هنگامیکه خدا بنده خود عیسی را مقرر کرد او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه های شرارت آمیز تان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد ” (اعمال رسولان 26:3).
اگر مسیح مصلوب نمی شد و قیام نمی کرد ، امروز هیچ کلیسایی و هیچ ایمانی و امیدی و نجاتی و اطمینانی به حیات جاودان وجود نمیداشت. ولی خدا را شکر که مسیح مصلوب شد و قیام کرد و حقانیت محبت خدا و مسیحیت و کتاب مقدس و وعده های خدا را ثابت کرد.
آمرزش گناهان و نجات از مهمترین دلیل آمدن عیسی مسیح و مصلوب شدنش نجات انسانها از گناهان شان بوده است .
قیام عیسی مسیح حقیقتی است که تعداد کمی شاهد نداشت، بلکه صدها شاهد بر این واقعیت وجود دارد. به علاوه، قیام عیسی نه تنها واقعیتی تاریخی است، بلکه اثرات آن امروز هم به همان قوت زمان وقوعش، ادامه دارد. وقتی که به قیام عیسی از مردگان ایمان آوردیم تولدی تازه می یابیم، عادل می شویم، روح القدس به عنوان هدیه به ما داده می شود و به علاوه ما با وی برخیزانید می شویم و در جای های آسمانی می نشینیم. همه این ها حقیقت و واقعیت است و دلیل واقعی بودن شان هم این است که عیسی از مردگان برخاست.

رستگاری بوسیله مسیح

   مرگ و قیام  عیسی مسیح ما را از محکومیت‌، قدرت و نتایج گناه آزاد میکند. در انجیل شریف در کتاب رومیان (۳:‏۲۳-۲۶ نوشته شده  که همه انسانها بدون استثناء گناه کردن و از امر خدا سر پیچی نمودند  و در نتیجه تحت محکومیت خدا قرار دارند.  آدم و حوا قبل از سقوط در گناه‌، از جلال خاصی برخوردار بودند ولی با نا اطاعتی از خدا آن جلال را که داشتند آنرا  از دست دادن. پس رستگاری فقط از طریق کفارۀ عیسی مسیح‌ برای ما میسر است و بس.
کلام خدا به ما میگوید که ما »مجاناً« و »به فیض‌« عادل شمرده می شویم  و مورد قبول خدا قرار میگیریم (رومیان ۳:‏۲۴). این  کلمات یک مطلب را برای ما بیان میدارد  که نجات را  خدا  برای ما تحفۀ داده است که ما برای دریافت او هیچ چیزی پرداخت نمی‌ نماییم و هیچ کاری  را هم انجام نمی دهیم.  کلام خدا به ما بیان میدارد که نجات و رستگاری ما صد درصد مفت و رایگان است. ولی این به ای معنی نیست که نجات ما بی ارزش است. این نجات برای ما مجانی و مفت رایگان  تمام میشود  چونکه خدا خودش بوسیلۀ عیسی مسیح بهای آنرا پرداخت کرده است.
این بوسیلۀ کلمۀ »فدیه‌« بیان میشود. فدیه بهایی بود که برای آزادی اسیر ها و بردگان پرداخت میشد. قیمت گناه ما  بوسیلۀ کفاره‌ای که در خون عیسی مسیح وجود دارد داده شده است.
پولس  رسول عیسی مسیح میگوید که:« نجات به‌ وسیلۀ فیض  عیسی مسیح برای ما داده شده است.»
مسیح از ما سوال  می نماید که: « آیا بعد از اینکه نجات را حاصل نمودیم  به زندگی خود  در گناه ادامه می دهیم؟» او برای ایمان دارن مسیح میگوید که :« ما باید با گناه خدا حافظی نماییم»
بخاطر اینکه که ما نسبت به گناه مرده‌ایم‌، پس چگونه میتوانیم دو باره در گناه زندگی کنیم زندگی و مرگ با هم قابل جمع نیستند. نا اطاعتی آدم‌، گناه  را  وارد جهان کرد  و به تمام نسل بشر سرایت نمود. همۀ انسانها با گناه تولد میشوند و تنها از طریق مرگ میتوانند از آن خارج شوند. پولس، رسول عیسی مسیح  راجع به این چنین مرگی سخن میگوید که ما را از قدرت و حاکمیت گناه خارج می نماید. این مرگ ما، مرگی است که با عیسی مسیح دوباره زنده می شویم. این در واقع مرگ و قیام عیسی مسیح است که امکان آزاد شدن از گناه را برای ما مهیا می نماید.  پولس، رسول عیسی مسیح میفرمایدکه: « ایمانداران در اتحاد با عیسی مسیح میمیرند و دو باره زنده می شوند.»
خبر خوش این است که ما دیگر مثل گذشته بردۀ  و زرخرید گناه نیستیم‌. ما میتوانیم به گناه »نی‌« بگوییم و در مقابل او ایستاده شویم ، یا حداقل از او بگریزیم و دوری کنیم. ما دیگر محکوم در مقابل گناه نیستیم‌، وقتی آزادی ما از اسارت گناه واقعیت پیدا میکند  که  ما در اتحاد با عیسی زنده شده و زندگی کنیم‌.  این حیات و قدرت قیامت مسیح است که به ما توانایی میبخشد تا دیگر گناه نکنیم.
ما نه تنها دیگر و نباید به زندگی در گناه ادامه بدهیم، بلکه چون خداوند به ما آزادی عطا کرده‌، مسئول و مؤظف هستیم که دیگر گناه نه نماییم و اجازه ندهیم که گناه به حکومتش در زندگی ما ادامه بدهد.  پیروزی ما بر گناه بطور خود بخودی و بدون همکاری و تلاش خود ما میسر نخواهد بود.
اول ما به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم و ما باید با عیسی مسیح بمیریم تا از حاکمیت گناه آزاد شویم‌. قدم  بعدی که ما میتوانیم به گناه غلبه کنیم او اطاعت از خدا است چونکه با اطاعت کردن ما از خدا ما به گناه غلبه پیدا میکنیم. و این اطاعت ما را قادر می نماید که  ما دیگر در گناه زندگی نکنیم‌.  پس ما به عنوان انسان هاِی آزاد از گناه و  به کمک روح‌ القدس نباید بگذاریم که گناه بر ما حکم نماید. این ما هستیم که نباید اعضای خود را بار دیگر تسلیم گناه کنیم خدا به اساس فیض اش ما را از گناه آزاد کرده پس این وظیفه ماست که با کمک و یاری روح القدس به گناه غلبه داشته باشیم.
شیطان بسیارکوشش میکند که  به ما بقبولاند که ما هنوز اسیر گناه هستیم و نمی‌توانیم به او »نی‌« بگوییم‌. اگر واقعا به مسیح ایمان داریم، پس نسبت به گناه مُرده و برای خدا زندگی کنیم. این یک حقیقت مسلم میباشد که باید به آن تکیه کنیم. بنابراین، بیایید که  به اساس این واقعیت کردار و عمل و ذهن خود را  تغییر بدهیم، که ما با عیسی مسیح مُردیم و بعد از مرگ دوباره زنده شدیم. پس باید طوری زندگی کنیم که واقعا نسبت به گناه مُرده‌ایم و به این ‌اساس گام  ور داریم که ما  در مرگ و قیام عیسی مسیح  خلقت تازه‌ای پیدا کردیم  و پیروزی نهایی از آن ما است‌. آمین

دعای شفا بخشی برای جلوگیری از ویروس کرونا

  خداوند فرمود:“ اگر از من اطاعت کنید و آنچه را که در نظر من پسندیده است بجا بیاورید و مُطیع اوامر من باشید، از تمام مرض هائی که مردم مصر را بدان دچار ساختم در امان خواهید بود، زیرا من خداوند، شفادهندۀ شما هستم“( خروج 15: 26)
مرگ هیچ گاه تا این اندازه به ما نزدیک نبوده است؛ ویروسی و جامعه ای که باور نکرده و یا نمی‌خواهد باور کند فاجعه ای مهیب در کمین است. ما در روزهای آینده دوستان زیادی را ازدست خواهیم داد. عددها دروغ نمی‌گویند؛ گلوله حریف نمودار نمی‌شود! مسیری که پیش میرویم جاده ای یکطرفه به قلب بزرگترین بحرانی است که تاکنون تجربه کرده ایم.
اگر در خانه نمانیم، اگر قرنطینه را به عنوان تنها راه حل انتخاب نکنیم، اگر به خوش خیالی در مورد مرگ و میر دو درصدی ادامه دهیم، اگر سفر کنیم، اگر سفر کنیم اگر سفر کنیم، اگر در یک ماه آینده به خود سخت نگیریم، در مرگهای بسیاری سوگوار خواهیم بود.
در خانه بمانید در خانه بمانید در خانه بمانید و اجازه ندهید کسانی که دوستشان دارید از خانه خارج شوند. مرگ در پشت خانه نشسته است.
برای متوقف کردن این ویروس نیاز به دعا داریم که خداوند از گسترش بیشتر این ویروس جلوگیری کند و این ویروس قدرت خود را از دست بدهد.
بنام عیسی مسیح دعا نمایم که خداوند دانش و خرد به دانشمندان بدهد تا علاج پیدا نمایند برای درمان این مرض.
برای کسانی که تحت تأثیر این ویروس قرار دارند دعا کنیم که خداوند آنها را شفا دهد. خداوند ما عیسی مسیح شفا دهنده قدرتمندی است.
دعا کنیم که خداوند کسانی که هنوز آلوده نیستند از مصاب این ویروس محافظت کند.
”اگر مردم نام مرا یاد کنند، سر تواضع خم نمایند، دست دعا بلند کنند، طالب دیدار من باشند و از راه خطا برگردند، آنوقت من از آسمان می شنوم، گناهان شان را می بخشم و زمین شان را حاصلخیز می سازم“ ( کتاب دوم تواریخ 14:7)
کاپی از سایت  https://hope4afghans.com/fa

خجسته باد بهاران


با سلامی نوروزی خدمت تک تک شما خوانندگان محترم مجله حقیقت!
امید واریم که همه شما عزیزان با شادی ابدی که خداوند ما عیسی مسیح در دل ما قرار داده، در این سال جدید با کمک و فیض روح القدس شیشه های های غم زندگیتان را به سنگ بکوبید.
همه ما بهار را بخاطر هوای فرح بخش و تازه اش دوست داریم. نوای پرندگان، شگفتن گلها و رایحه های خوش، قلب ما را مملو از آرامش و شادی می کند.
فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌ های نو برای آینده است، آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال نو، ۳۶۵ روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق عیسی مسیح را برای شما آرزومندیم.