روح القدس کیست

   بر اساس انجيل شريف، وقتی عیسی ازیحیای تعمید‌دهنده تعمید گرفت، روح‌القدس به او نازل شد.
همچنین عیسی مسیح قبل از مرگ خود، وعده کرده بود که روح‌القدس را ، که تسلی‌دهنده خوانده میشود خواهد  فرستاد تا پس از صعودش به آسمان، رسولان را درخدماتی که باید انجام بدهند هدایت و تقویت نماید. طبق همین وعده، ده ‌روز بعد از صعود عیسی به آسمان، روح‌القدس از آسمان بر جمیع ایمانداران فرو ‌‌ریخت و آنها پیام مسیح را با قدرت به مردم رساندن و در نتیجه هزاران نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند.
پس روح‌القدس کیست؟ بعضی تصور میکنند که روح‌القدس، جبرائیل فرشته یا اینکه پیغمبری بوده است. تعداد دیگر نیز خیال می کردن که روح‌القدس چیزی جز یک نیروی خارق‌العاده و مقدس نیست. اما از کتاب مقدس اینطور میدانیم که روح‌القدس از جمله مخلوقات خدا نبوده بلکه روح خدا است و در ذات و طبيعت با خدا یکی می‌باشد. وقتیکه که به کارهای روح‌القدس توجه می‌کنیم این موضوع بخوبی برای ما روشن میشود.
بعلاوه، روح‌القدس مؤلف کتب مقدس خدا است، زیرا او انبیاء عهد عتیق را تعلیم داده و هدایت نموده. همین روح‌القدس بود که نویسندگان کتب عهد جدید را هدایت فرموده زیرا ‌به‌ گفته کتاب مقدس: «نبوت (پيشگويی) به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده، از ‌جانب خدا سخن گفتند.» (دوم پطرس ‌۱‌ :‌۲۱). همان طوریکه روح خدا، آنهایی را که کتب مقدس را نوشته کردن هدایت فرموده، به همین ترتیب، روح  القدس برای آنهانیکه  این کتب را مطالعه می نماید بهترين رهنمای درست و واقعی است. عیسی مسیح فرمود: «لیکن تسلی‌دهنده یعنی روح‌القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد، او همه ‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم بیاد شما خواهد آورد.» (یوحنا ۱۴ :‌۲۶).
البته، پیروان عیسی مشوش شدن از اینکه عیسی به آنها فرمود که باید اول مصلوب شود و زمین خاکی  را ترک نموده به عالم بالا صعود نماید. لیکن عیسی بوسیلۀ وعدۀ خویش در‌ مورد آمدن  روح خود برای هدایت و قدرت بخشیدن به آنها، آنها  را تسلی داد که خودش همیشه روحاً با آنها خواهد بود. ده‌ روز بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان، روح‌القدس به شاگردان و پیروانش نازل شد و آنها را دگرگون ساخت. از آن زمان تا حالا، طبق وعدۀ عيسی مسیح، روح‌القدس پيوسته در ايماندارانِ واقعیِ به مسیح ساکن بوده است و تسلی‌دهنده و پشتيبان آنها می‌باشد (بر اساس یوحنا ۱۴ :‌۱۵-۱۷).
آن چیز که از این حقایق می‌دانیم  این است که حضور روح‌القدس در ایمانداران در ‌واقع حضور خود خدا است که در ایشان ساکن می‌باشد.  این یک امتیاز گرانبها و بی‌نظیری است که خدای بزرگ و مقدس با روح مقدس خود در انسان ساکن شود! در واقع این بزرگترین تحفه است که خدا می‌توانست به بشر عطا کند که عبارت ا ست از بخشیدن روح خودش به انسان.
این تحفه به چه کسانی بخشیده شده است؟ طوریکه می‌دانیم در زمانهای گذشته، خدا، روح مقدس خود را به انبیاء و مقدسین عطا میکرد، لیکن هنگامی که خدا، پسر خود را فرستاد تا نجات‌دهندۀ جهان باشد، روح خود را به همۀ کسانیکه به عیسی مسیح ایمان میاورند عطا می‌نمايد. درکلام خدا نوشته شده است: «. . . هرکی روح مسيح را ندارد از آن او نيست.» (روميان ۹:۸)
خدای ما امین می‌باشد و خوب است از او بخواهيم تا ما را با روح خود مملُو و پُر نماید. عیسی مسیح فرمود: » تقاضا کنید به شما داده خواهد شد» (لوقا ۱۱‌ :‌۹)
عیسی مسیح وقتی که وعدۀ روان نمودن روح القدس را به ایمانداران میدهد، کار او را این طور توضیح میدهد. در انجیل مقدس میخوانیم: «اگر مرا دوست دارید، اوامر مرا اطاعت خواهید کرد و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبانی دیگری به شما خواهد داد که همیشه با شما بماند. یعنی همان روح راستی که جهان نمی تواند بپذیرد زیرا او را نمی بیند و نمی شناسد و لی شما او را می شناسید، چون او پیش شما می ماند و در شما خواهد بود. شما را تنها نمی گذارم، پیش شما بر می گردم…این چیز ها را وقتی هنوز با شما هستم می گویم، اما پشتیبان شما یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفته ام به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما به جا می گذارم، من سلامتی خود را به شما می دهم. دنیا نمی تواند آن سلامتی را به طوری که من به شما می دهم بدهد. دل های شما پریشان نشود و ترسان نباشید.» (یوحنا ۱۴: ۱۵ – ۲۷)
عیسی مسیح به سخنانش ادامه داده فرمودند« ما اکنون پیش کسی که مرا فرستاد میروم و هیچ یک از شما نمی پرسید: کجا می روی؟ ولی چون این چیزها را به شما گفتم دل های شما پُر از غم شد. با وجود این، این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد و وقتی او می آید دنیا را در مورد گناه و عدالت و قضاوت متقاعد می سازد. (یو حنا ۱۶: ۵ – ۸)
از عیسی مسیح بخواهیم که او ما را از روح خود پر نماید  و به او اجازه بدهیم که در زندگی ما کار نماید، تا باشد که  ثمرات روحانی فراوان را  حاصل بدهد. عیسی مسیح به وعدۀ خود وفا دار است. او حتماً ای کار را می نماید.

Advertisements

صعود عیسی مسیح

 

عیسی مسیح بعد از قیام از مرده گان چهل روز را یکجا با شاگردان خود سپری نموده و در روز چهلم به آسمان صعود نمود. در انجیل شریف در کتاب لو قا آمده است: » در حالی که آنها را برکت می داد از آنها جدا و به عالم بالا برده شد» ( لوقا51:24) ، در کتاب اعمال رسولان نوشته شده است: » همینکه عیسی این را گفت، در حالیکه همه می دیدند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت» ( اعمال رسولان9:1)
صعود عیسی مسیح شاگردانش را مشوش و  ناراحت نمودند. پس چرا لازم بود که عیسی مسیح شاگردانش را ترک نماید و به آسمان صعود نماید.
عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و فعلاً در دست راست پدر نشسته تا برای ما شفاعت کند.
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و سلطنت می نماید تا نشان دهد که بالاتر از هر چیز زمینی است. خود عیسی مسیح می‌فرماید‌‌: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است» (متی ۲۸:۱۸).
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود  تا راه را برای ما باز نماید عیسی مسیح، در را بسوی خدا به روی ما گشوده است. عیسی مسیح به شاگردانش گفت‌‌: «هیچ کس جز به‌وسیلۀ من نمی‌آید» (یوحنا ۱۴:‏۶).
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا برای ما نشان دهد که خانه اصلی ما آسمان است. عیسی مسیح میفرماید: » در خانۀ پدر من منزل بسیار است. اگر چنین نمی بود، به شما می گفتم. من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید.» (یوحنا 14 آیات 2 و 3
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا برای ما عطیۀ ببخشد. این عطیۀ روح القدس میباشد. عیسی مسیح میفرماید: » این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است زیرا اگر من نروم پشتیبان تان پیش شما نمی آید اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد» عیسی مسیح به آسمان رفت تا روح القدس بیاید ، تا بتواند در همه جا با پیروانش باشد. روح القدس به ما قوت ، آزادی ، شادی ، محبت ، امید ، قدرت دعا ، عطایا و ثمرات و …. می بخشد و اینها همه ثمرات صعود عیسی مسیح به آسمان می باشد.
عیسی مسیح به آسمان صعود نمود تا  ما یاد بگیریم بیشتر روی آسمان تفکر کنیم و خود را برای حیاتی که تا ابد در آسمان خواهیم داشت آماده سازیم. همیشه دعا ما این باشد  که خدا فکرها و قلبهای ما را اسمانی تر بسازد تا بهتر بتوانیم به مردمان زمینی خدمت کنیم

روزه

   در مورد روزه مسيحی، لازم است بدانيم که بمنظور ثواب و رياضت، و يا بدست آوردن دل خدا و نجات از گناه، بجا آورده نمی‌شود زيرا با ريخته شدن خون عیسی مسيح بر صليب و مرگ و دفن و قيام او از مردگان، نجات از گناه و طريق راه يافتن انسان به حضور خدا، مهيا گرديده است. پس چرا روزه می‌گيريم و از خوردن و يا نوشيدن پرهيز می‌کنيم؟
در این زمینه در کتاب مقدس بسیار واضح گفته شده است. در کتاب اشیعای نبی در فصل پنجاه و هشتم چه زیبا و شیرین بیان شده که چنین میگوید: « مردم از خداوند می پرسند: «چرا وقتی که روزه داشتیم، ندیدی و چرا هنگامی که از گرسنگی رنج می بردیم، متوجه نشدی؟» خداوند جواب می دهد: «درست است، لاکن شما وقتی روزه می گیرید، فقط در فکر مفاد خود هستید و به کارگران تان ظلم می کنید. هنگامی که روزه دار هستید، با هم جنگ و دعوا می کنید و یکدیگر را با مشت می زنید. این نوع روزه نزد من قابل قبول نیست. وقتی روزه می گیرید، ریاضت می کشید، سر تان را مثل نَی خم می کنید و بر نمد و خاکستر دراز می کشید. آیا این را روزه می خوانید و فکر می کنید که من آنرا می پذیرم؟
روزه ای را که من می پسندم اینست: زنجیرهای ظلم را بگشائید، یوغ بی عدالتی را بشکنید و مظلومان را آزاد کنید. غذای تان را با گرسنگان تقسیم کنید. دروازۀ خانۀ تان را بروی مردم مسکین و بی خانه باز گذارید. به برهنگان لباس بدهید و از خویشاوندان تان خود را پنهان نکنید. آنگاه نور سخاوت تان مثل سپیده دم می تابد و دردهای تان فوری مداوا می شوند. من همیشه با شما می باشم و جلال من شما را از هر جانب محافظت می کند. هر گاهی که دعا کنید، من آنرا اجابت می کنم و وقتی که از من کمک بخواهید، من به یاری تان می شتابم.اگر یوغ ظلم و ستم، اشاره کردن به انگشت و تهمت ناحق را از میان خود دور کنید، اگر به گرسنگان غذا بدهید و احتیاجات نیازمندان را فراهم نمائید، آنگاه نور تان در تاریکی می درخشد و تاریکی اطراف تان مثل آفتاب ظهر روشن می شود. من همیشه راهنمای شما می باشم و با نعمت های خود شما را سیر می سازم و نیرومند نگاه می دارم. مثل باغی سیراب می شوید و به چشمه ای مبدل می گردید که آبش هرگز خشک نمی شود. خرابه های قدیمی تان آباد می گردند، اساس آن ها دوباره بنا می شود و شما بخاطریکه شهرها و جاده های تان را ترمیم می کنید شهرت زیادی می یابید.اگر روز سبت را تجلیل کنید و در آن روز از سودجوئی خودداری نمائید و آنرا مقدس و محترم بدارید، اگر براه خود نروید و به فکر مفاد خود نباشید و در آن روز کار نکنید، آنگاه از خوشی که من می دهم، لذت می برید، با سرفرازی زندگی می کنید، از نعمتهائی که به جد تان، یعقوب وعده داده بودم، برخوردار می گردید. این را من که خداوند هستم می گویم.»
عیسی مسیح در مورد روزه و روزه داران در انجیل متی چنین میفرماید:« وقتی روزه میگیرید مانند منافقان، خود را افسرده نشان ندهید. آنها چهره های خود را تغییر میدهند تا روزه دار بودن خود را به رُخ دیگران بکشند. بیقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! اما تو وقتی روزه میگیری، سرت را چرب کن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزۀ تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری ک هیچ چیر از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.»
وقتی که ما به این فرموده عیسی مسیح درمورد روزه و دیندارن دقت میکنیم، به این پی میبریم که عیسی مسیح دو شکل روزه و دیندارن را دراین آیات به مقایسه گرفته است. یکی روزه و دیندارن فریسی و دیگری روزه و دیندارن واقعی و اصلی. اولی مبتنی بر خود نمایی، فخرفروشی تظاهر و پاداش از طرف انسان است و دومی مبتنی بر فروتنی، پیروی از کلام خدا و پاداش از طرف خدا.
روزه که خدا از ما میخواهد این است که از گناه های خود توبه کنیم. مال مردم را نخوریم، خون مردم نریزانیم. برای مردم و وطن خود صادق و وفادار باشیم. خود را انکار کنیم، شکسته نفسی را پیشه کنیم، فروتن باشیم، این است روزه واقعی که خدا از هر کدام ما و شما میخواهد .
غذا و خوراک، یکی از اساسی‌ ترین نیازهای بدن انسان است و طمع یکی از اساسی‌ ترین گناهان. لذا «تسلط بر نفس» بدون تسلط بر بدن و انظباط آن بی ‌معناست. زمانیکه میخواهیم که روزه بگیریم، اول باید با لا نفس سر کش خود حاکمیت و تسلط پیدا کنیم. بدون تسلط بر نفس، روزه ما مثل این است که ما رژیم میکیریم تا لاغر شویم. پس برای اینکه برای روزه گرفتن آماده شویم، اول فروتنی را یاد بگیریم و از تظاهر و فریبکاری دوری بجوییم.

ایمان ما مبتنی بر مرگ و قیام عیسی مسیح است‌. عیسی مسیح به‌خاطر ما جان خود را داد و از مردگان برخاست تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی تازه را بدست آوریم‌

نوشته‌شده در 36

نور و زندگی در انجیل یو حنا


در این نوشته می خواهم که در مورد آغاز انجیل یوحنا که آیات ۱ ـ ۵ و قسمت اول آیت ۱۴ است بصورت فشرده مطالبی به شما بنویسم و امیدوار هستم که از خواندن آن برکت حاصل کنید.
یوحنا از اغاز انجیل خود به این نکته تاکید می کند که عیسی مسیح کلام خدا بود که جسم انسانی به خود پوشید. کسانیکه این مطالب را برای اولین بار و سطحی می خوانند به نظر شان می آید که این یک مفکوره جدید است. اما ما و شما همه می دانیم و باور داریم که در کلام خدا قدرت وجود دارد. ما می دانیم که به قدرت کلام خدا دنیا خلق شد و به قدرت کلام خدا همه چیز به حرکت آمده، ادامه یافتند. ما می دانیم که کلام خدا انعکاس دهنده و آشکار کننده خصوصیت و اراده قلبی خدا است. اما وقتیکه یوحنا به رهنمایی روح خدا گفت که کلام خدا به خود جسم انسانی پوشید، این گپ کاملاً نو بود
موضوع جا لبی که در انجیل یوحنا برای من وجود دارد این است که یوحنا در انجیل خود کوشش نکرده است که برای ما توضیح دهد که آیا کلام خدا چطور و به چه شکل به خود جسم انسانی پوشید. این کاملاً حقیقت دارد که موضوع مجسم شدن کلام خدا بعد از دوران عیسی مسیح کلیسا از ابتدا تا به امروز در طول قرن ها روی آن بحث کرده است.  ما در دوران خود نیز روی این موضوع بحث می کنیم که آیا چطور کلام خدا به خود جسم انسانی پوشید. برای یوحنا مهم نبود که کلام خدا چطور و به چه شکل به خود جسم انسانی پوشید، چیزیکه برای او به تمام معنی مهم بود، که ما و شما به حیث خواننده انجیل او بدانیم که این کار حقیقتاً در وجود عیسی مسیح صورت گرفت.
سوال ایجاد می شود که خدا چرا در جسم انسانی در بین ما حضور یافت؟ چرا کلام خدا در وجود عیسی مسیح به خود جسم انسانی پوشید؟ به نظر من جواب دادن این سوالات تا حدی آسان تر است. کلام خدا به خاطری در وجود عیسی مسیح جسم انسانی به خود پوشید تا ما و شما بتوانیم خدای قادر مطلق را بصورت کامل بشناسیم. کلام خدا به خاطری جسم انسانی به خود پوشید که خدا را خوب بشناسیم و به او ایمان بیاوریم. از نظر یوحنا از طریق ایمان به خداست که ما می توانیم محبت او را به خود درک کنیم و آن را در زندگی خود داشته باشیم. یوحنا در فصل ۳ آیت ۱۶ می نویسد:‌ زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.
کلام خدا جسم انسانی به خود پوشید تا ما بتوانیم خدا را ببینیم، به او ایمان بیاوریم و صاحب زندگی شویم. از طریق ایمان آوردن صاحب زندگی شدن موضوع اساسی است که ما می توانیم در انجیل یوحنا دریافت کنیم. همچنان یوحنا این مطلب را خودش نیز اقرار کرده تصدیق می کند. او در اخیر انجیل خود می نویسد: ولی اینقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی، مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده بوسیله نام او صاحب زندگی ابدی شوید(یوحنا ۲۰: ۳۱)
لازم به توجه است که به اساس اناجیل هم مانند متی، مرقس و لوقا زندگی کامل به اساس پیروی کردن از عیسی مسیح و رعایت کردن اصول ملکوت خدا بدست می آید. اما در انجیل یوحنا زندگی کامل با ایمان آوردن و اعتماد کردن به عیسی مسیح بدست می آید. حقیقت این است که هردوی این نظر نه تنها کاملاً درست است، بلکه مکمل یگدیگر نیز هستند. برای دریافت زندگی به صورت کامل آن که خدای قادر مطلق برای ما در نظر گرفته است ما و شما ضرورت داریم که هم به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و هم از او پیروی کرده به او اعتماد کنیم. صرف با پیروی کردن از عیسی مسیح امکان دارد که ما و شما به انسان های خوب تبدیل شویم، اما وقتی ما می توانیم زندگی کامل را تجربه کنیم که به عیسی مسیح ایمان آورده به او اعتماد کنیم. ایمان هم به تنهایی خود کافی نیست، ایمان و اعتماد ما به عیسی مسیح وقتی می تواند حقیقی باشد که ما را به طرف عمل کردن درست در زندگی روزمره ما  رهنمایی کند. در غیر آن بدون دیدن میوه های ایمان در زندگی یک شخص ما  چطور می توانیم به ایمان آن شخص اعتماد کنیم. ایمان هم بدون عمل کردن مرده است و عمل بدون ایمان در حقیقت هیچ ایمان نیست. پس باز هم تکرار می کنم که هردو، ایمان و عمل لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این یکی از دلایلی است که برای درک بهتر از حقیقت ایمان به عیسی مسیح لازم است که ما تمام کلام خدا را در کتاب مقدس بخوانیم. با خواندن یک قسمت و یا چند قسمت گلچین کلام خدا ما نمی توانیم پُری کامل زندگی که خداوند با ایمان آوردن به عیسی مسیح برای ما در نظر گرفته است درک کنیم.
پس این ایمان آوردن به عیسی مسیح به حیث کلام مجسم خدا است که زندگی و شناخت حقیقت را برای ما و شما به ارمغان می آورد. کلام خدا همیشه زندگی را به ارمغان آورده است. لطفاً به آیات افتتاحیه مقدمه انجیل یوحنا دقت کنید.«در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود. از ازل کلام با خدا بود.» (۱: ۱ ـ ۲) آیا این فرموده ها برای شما آشنا به نظر نمی رسند؟ اگر شما کتاب مقدس را از ابتدا مطالعه کرده باشید، این فرموده ها بسیار مشابه به آیات آغازین کتاب مقدس است. مقصدم پیدایش ۱: ۱ ـ ۳ است. در ابتدا فقط تاریکی بود و این کلام خدا بود که نور را به میان آورد و این کلام خدا بود که زندگی را به میان آورد. خدا کلام کرد و نور پدیدار شد و خدا کلام کرد زندگی، یعنی هر قسم زندگی بوجود آمد. در حقیقت خدا منبع و سرچشمه هردو یعنی نور و زندگی است که با کلام خود آن را بوجود آورد.
نور بسیار مهم است چون تاریکی سرچشمه همه بدبختی ها است آن را از بین می برد. خدا پیش از آنکه در آغاز خلقت کلام کند، در همه جا تاریکی و به اصطلاح گدودی بود. ما و شما هرکدام ما تاریکی را به اشکال مختلف تجربه کرده ایم و می دانیم که تاریکی چه است. ما و شما تاریکی را در اطراف خود دیده ایم. . ما و شما هر روز در مورد تاریکی که باعث چه بدبختی های در جهان شده است با خواندن، دیدن و شنیدن اخبار اطلاع پیدا می کنیم. اخبار کشته شدن انسان ها، خرابی ها، گرسنگی ها، جنگ و جنجال ها و نا امیدی ها را که محصول تاریکی است ما هر روز بدون وقفه از تمام دنیا می شنویم. از همه زیاد تر ما هر روز اخبار در مورد  تاریکی که جنجال های را در وطن خود ما افغانستان آورده است می شنویم. به خاطر تاریکی است که هر روز مردم کشته و زخمی می شوند، هر روز مردم از گرسنگی و درد و رنج ناله می کنند، هر روز مردم از نا امیدی و پریشانی فریاد می کشند. وقتیکه به تاثیر تاریکی در تمام دنیا دقت می کنیم، گفته می توانیم که بدون استثنا همه مردم دنیا به عوض تاریکی به زندگی ضرورت دارند. طوریکه ما این تاریکی را در اطراف خود می بینیم بعضی ما این تاریکی را در درون خود نیز تجربه کرده ایم. وقتیکه به درد، مرض، نا امیدی به آینده و به مشکلات مختلف دیگر که روبرو شده ایم سر در گُم شده تاریکی را تجربه کرده ایم. بصورت خلاصه گفته می توانیم که ما همه به اشکال مختلف تاریکی را یا در زندگی خود تجربه کرده ایم و یا در دیگران دیده ایم. از این لحاظ  همه ما بدون استثنا اشتیاق شدید برای دریافت کردن نور داریم تا تاریکی را که در درون ما و یا در اطراف ما وجود دارد و از آن رنج می بریم از بین ببرد. سوال پیدا می شود که آیا چطورمی توانیم این نور را دریافت کنیم و این در کجا وجود دارد؟ جواب این سوال را یوحنا با پیام خود به ما داده است. پیامی که یوحنا می خواهد به ما و شما برساند این است، در هر جایکه عیسی مسیح قدم می گذارد او نور را با خود می آورد. به هر جایکه نور رسیده شروع به تابیدن می کند، تاریکی فرار می کند. به این دلیل است که عیسی مسیح یگانه کسی است که می تواند باعث آوردن صلح بین جهت های متخاصم شود و اختلافات را بشوید. چون در نور او بدگمانی ها، شک کردن ها، بی اعتمادی ها، دشمنی ها که محصول تاریکی بود از بین می روند. همچنان عیسی مسیح یگانه کسی است که می تواند ما را از راه تخریبی به راه های ترمیمی و سازنده رهنمایی کند که ما و شما بتوانیم در هم آهنگی با یگدیگر زندگی کنیم. عیسی مسیح یگانه کسی است که می تواند نور آرامش بخش را به دنیای تاریک و پر از جنجال ما بتاباند. عیسی مسیح یگانه کسی است که می تواند نور امید را در دنیایی نا امید ما بتاباند. عیسی مسیح کسی است که می تواند نور شفا بخش خود را به زندگی پُر از درد و مرض ما بتاباند. در انجیل یوحنا به تکرار و به تکرار به این نکته تاکید شده است که عیسی مسیح یگانه کسی است که می تواند در دنیا و زندگی هر کدام ما نور خود را بتاباند. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم ما کاملاً اطمینان پیدا می کنیم که خدا نور خود را در دنیا و زندگی تاریک ما تابانده است.
آیا شما کدام وقت به خود دقت کرده اید که نقاط تاریک زندگی شما کدام ها هستند؟ آیا شما هم احساس کرده اید که به نور ضرورت دارید؟ فرق نمی کند که این تاریکی در کجا و کدام قسمت زندگی شما وجود دارد، اما اطمینان داشته باشید که عیسی مسیح نور است و او می تواند آن تاریکی را از زندگی شما دور کند. وقتیکه ما به خدا اعتماد کنیم و وقتیکه ما به محبتی که خدا بری هر کدام ما دارد اعتماد کنیم، نور خدا در دنیایی ما داخل شده  تاریکی را از زندگی ما می راند. ایمان آوردن به عیسی مسیح نور را به درون زندگی ما به ارمغان می آورد، که تاریکی هرگز و برای ابد نمی تواند بر آن پیروز شود.    عیسی مسیح برای ما نور و زندگی می بخشد. ما قبلا از یوحنا ۳: ۱۶ ذکر کردیم که در آن از زندگی ذکر شده بود. در تمام انجیل یوحنا، ۴۷ بار یوحنا ذکر می کند که عیسی مسیح به ما زندگی می بخشد که مقصد یوحنا اکثراً زندگی ابدی است. از نظر یوحنا زندگی ابدی به معنی زندگی نیست که ما بعد از رخصت شدن از این دنیا تجربه می کنیم، بلکه از نظر او زندگی ابدی می تواند از امروز و از همین اکنون آغاز گردد. خدای قادر مطلق ما را به زندگی سرشار و زندگی کامل از طریق عیسی مسیح دعوت کرده است که اگر تا اکنون آن را تجربه نکرده ایم از  امروز آن را تجربه کنیم. با دریافت زندگی که خدا ما را به آن دعوت کرده است ما می توانیم تحفه روح خدا، محبت و خوشی او را نیز تجربه کنیم که اشتیاق بدست آوردن را داشتیم. اما باید متوجه باشیم که این زندگی با دعوت کردن عیسی مسیح که جز از زندگی ما گردد بدست نمی آید، بلکه با ایمان آوردن به عیسی مسیح و جز از زندگی عیسی مسیح شدن بدست می آید. وقتیکه مردم به عیسی مسیح مراجه کرده در زندگی او قدم می مانند، آنها شفا یافته برای آینده شان امیدوار می گردند. وقتیکه شاگردان عیسی مسیح در زندگی عیسی مسیح قدم گذاشتند آنها توانستند معجزه کنند. پطرس توانست به روی آب راه برود. ما هر کدام ما ضرورت داریم که در زندگی عیسی مسیح قدم گذاشته داخل شویم، چون زندگی خود ما بی سر و سامان و ورشکسته است.
وقتیکه ما به عیسی مسیح ایمان آورده به زندگی او قدم می گذاریم و در نور خدا راه می رویم، چیز های فوق العاده در زندگی ما رخ می دهند. مثلاً کلام خدا در ما زنده شده و ما برای دیگران به نور و زندگی تبدیل می شویم. وقتیکه ما به زندگی عیسی مسیح قدم می مانیم و در نور خدا راه می رویم، کلام خدا در ما ساکن می شود. وقتیکه کلام خدا در ما ساکن شد ما به اشخاصی تبدیل می شویم که می توانیم به مردم نشان بدهیم که خدای واقعی چه قسم است. زندگی ما در خداوند باعث می شود مثلیکه ما تجربه کرده ایم دیگران نیز فیض، محبت و قدرت خدا را در زندگی خود تجربه کنند. ایمان آوردن به عیسی مسیح صرف به معنی این نیست که ما در زندگی خود نور و زندگی را دریافت کردیم، بلکه دروازه را بر روی ما نیز باز می کند که به این نور و زندگی دیگران را نیز دعوت کنیم. خداوند به شما برکت نصیب کند. آمین.

نوشته‌شده در 36

خدایا شکرت

توکل بر خدايت کن، کفايت ميکند حتماً
اگر خالص شوي با او، صدايت ميکند حتماً
اگر بيهوده رنجيدي، از اين دنياي بي رحمي
به درگاهش قناعت کن، عنايت ميکند حتماً
دلت درمانده ميميرد، اگر غافل شوي از او
به هر وقتي صدايش کن، حمايت ميکند حتماً
خطا گر ميروي گاهي، به خلوت توبه کن با او
گناهت ساده ميبخشد، رهايت ميکند حتماً
به لطفش شک نکن گاهي، اگر دنيا حقيرت کرد
اگر غمگين اگر شادي، خدايي را پرستش کن
که هر دم بهترينها را، عطايت ميکند حتماً

نوشته‌شده در 36